جمعه, 15 آذر 1398
  • ساعت : ۱۰:۵۷:۵۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ 
  • تعداد بازدید : 665
  • کد خبر : ۲۱۷۸
آگهی مناقصه عمومی خدمات شهری

آگهی مناقصه عمومی خدمات شهری

 

شهرداری بندرلنگه به استناد مصوبه به شماره 110980/ش مورخه 15/11/96 شورای اسلامی شهر بندرلنگه در نظر دارد امور خدمات شهری ورفت وروب معابر وسطح شهر را از طریق برگزاری مناقصه به شرکتهای معتبر و واجد الشرایط واگذار نماید لذا از کلیه پیمانکاران وشرکتهای دارای تائیدیه از اداره کار وامور اجتماعی  دعوت می شود از روز پنجشنبه مورخ 3/12/96 لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 15/12/96 جهت دریافت اسناد ومدارک شرکت در مناقصه در ساعات اداری به جز ایام تعطیل به واحد دبیرخانه شهرداری واقع در خیابان انقلاب ساختمان شهرداری مراجعه و حداکثر تا روز یکشنبه مورخ 20/12/96 مدارک را تکمیل نموده و پیشنهاد خود را تسلیم و رسید دریافت نمایند.

شرایط:

1-    میزان سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 368/144/953/1 ریال بصورت چک تضمینی ویا واریز نقدی به حساب سپرده شهرداری عهده بانک ملی به شماره حساب 0105659916002 یا ضمانت نامه معتبر بانکی دارای حداقل 3 ماه اعتبار می باشد(اسناد مطالبات مورد قبول کمیسیون نمی باشد)

2-     برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3-     به پیشنهادات مخدوش ،مبهم،مشروط،فاقدسپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر نخواهد شد.

4-     شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

5-     هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه است.

6-     سایر اطلاعات وجزئیات مربوط به مناقصه دراسناد مناقصه موجود می باشد.

نوبت اول 2/12/1396

نوبت دوم 10/12/1396

 

                                                                                شهرداری بندرلنگه

 

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.2.1.0
    V5.2.1.0