چهارشنبه, 1 آبان 1398
  • ساعت : ۱۱:۱۶:۳۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ 
  • تعداد بازدید : 568
  • کد خبر : ۲۱۸۰
آگهی مناقصه عمومی فضای سبز

آگهی مناقصه عمومی  فضای سبز

 

شهرداری بندرلنگه به استناد مصوبه به شماره 121024/ش مورخه 18/11/96 شورای اسلامی شهر بندرلنگه در نظر دارد تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود جهت فضای سبز را  به تعداد 65 نفر از طریق برگزاری مناقصه به شرکتهای معتبر و واجد الشرایط واگذار نماید لذا از کلیه پیمانکاران وشرکتهای دارای تائیدیه از اداره کار وامور اجتماعی  دعوت می شود از روز پنجشنبه مورخ 3/12/96 لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 15/12/96 جهت دریافت اسناد ومدارک شرکت در مناقصه در ساعات اداری به جز ایام تعطیل به واحد دبیرخانه شهرداری واقع در خیابان انقلاب ساختمان شهرداری مراجعه و حداکثر تا روز یکشنبه مورخ 20/12/96 مدارک را تکمیل نموده و پیشنهاد خود را تسلیم و رسید دریافت نمایند.

شرایط:

1-    میزان سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 823/450/914 ریال بصورت چک تضمینی ویا واریز نقدی به حساب سپرده شهرداری عهده بانک ملی به شماره حساب 0105659916002 یا ضمانت نامه معتبر بانکی دارای حداقل 3 ماه اعتبار  می باشد(اسناد مطالبات مورد قبول کمیسیون نمی باشد)

2-     برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3-     به پیشنهادات مخدوش ،مبهم،مشروط،فاقدسپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر نخواهد شد.

4-     شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

5-     هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه است.

6-     سایر اطلاعات وجزئیات مربوط به مناقصه دراسناد مناقصه موجود می باشد.

نوبت اول 2/12/1396

نوبت دوم 10/12/1396

 

                                                                                شهرداری بندرلنگه

امتیاز :  ۲.۵۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    5.2.1.0
    V5.2.1.0