جمعه, 15 آذر 1398
  • ساعت : ۱۳:۲:۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ 
  • تعداد بازدید : 228
  • کد خبر : ۲۱۸۴
مدارك جهت دریافت انتقال سند و نصب انشعاب آب و برق و حفاری
مدارک جهت دریافت پروانه تعمیرات / مدارک جهت در خواست زمین / مدارک جهت اعلام تفکیکی/ مدارک جهت دریافت پروانه تعمییرات/ استعلام بانک

مدارک جهت دریافت انتقال سند و نصب انشعاب آب و برق و حفاری

1- تقاضا

2- کروکی UTM دار جهت انتقال سند 2 برگ جهت نصب انشعابات 4 برگ

3- کپی کارت ملی طرفین 2 برگ

4- کپی شناسنامه طرفین 2 برگ

5- پوشه 1 عدد

6- سند مالکیت برابر اصل 2 برگ

7-  سی دی 1 عدد

 

مدارک جهت دریافت پروانه تعمیرات

1- تقاضا

2- کروکی UTMدار 2 برگ

3- کپی کارت ملی 2 برگ

4- کپی شناسنامه 2 برگ

5- پوشه 1 عدد

6- سند مالکیت برابر اصل 2 برگ

 

 

مدارک جهت در خواست زمین

1-  اصل تقاضا یک برگ کپی دو برگ

2- کروکی UTM  دار 6 برگ

3- CD سی دی 1 عدد

4- کپی کارت ملی 2 برگ

5- کپی شناسنامه 2برگ

6- سند مالکیت زمین مجاور ( از صفحه اول تا نقل و انتقالات برابر)

7- پوشه 1 عدد

 

مدارک جهت اعلام تفکیکی

1- تقاضا

2- کروکی UTM دار 3 برگ

3- کپی کارت ملی طرفین 2 برگ

4- کپی شناسنامه طرفین 2 برگ

5- پوشه 1 عدد

6- سند مالکیت برابر اصل 3 عدد

7- سی دی 1 عدد

 

مدارک جهت دریافت پروانه تعمییرات

1- تقاضا

2- کروکی UTM دار 6 برگ

3- کپی کارت ملی 2 برگ

4- کپی شناسنامه 2 برگ

5- پوشه 1 عدد

6- سند مالکیت برابر اصل 2 برگ

7- سی دی 1 عدد

 

استعلام بانک

1- تقاضا

2- کروکی UTM دار 2 برگ

3- کپی کارت ملی طرفین 2 برگ

4- کپی شناسنامه طرفین 2 برگ

5- پوشه 1 عدد

6- سند مالکیت برابر اصل 2 برگ

7- سی دی 1 عدد

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.2.1.0
    V5.2.1.0